Opplæring og veiledning for arbeidslivet

EØS-avtalen

Kva er eigentleg EØS-avtalen? Kva er formålet med den? Kva prinsipp byggjer den på? Korleis kom den i stand?

 • «Dei fire fridommar»
 • Prinsippet om ikkje-diskriminering/forskjellsbehandling
 • Organisering av EØS-samarbeidet (institusjonar og prosessar)
 • Norge vs EFTA vs EU
 • «reservasjons-/vetorett»
 • Avgjerdsprosessane
 • Tvisteløysing (domstolane)

Institusjonane

Kva institusjonar har ansvaret for å handtera forholdet mellom Norge og Europa, korleis er dei samansett, og kva oppgåver har dei?

 • 2-pillarsystemet:
  • EØS-rådet
  • EØS-komiteen
  • ESA
  • EFTA-domstolen

EU/EØS-rett

Kvifor og korleis gjennomførast EU sine direktiv/forordningar m.m. i norsk rett? Må norske domstolar innrette seg etter avgjerder i EU-systemet?

 • Internasjonal rett/folkerett vs norsk rett
 • Gjennomføring/implementering
 • EU-domstolen vs EFTA-domstolen

Gjennomføring og varighet av kursserien etter nærare avtale

Hopp rett ned til innholdet